Decontare

Decontarea tratamentelor medicale din străinătate

Statul român, decontează tratamentul românilor din străinătate în funcţie de mai multe criterii. Astfel, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), orice cetăţean român asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, poate beneficia de servicii de asistenţă medicală în Uniunea Europeană pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate.

Modalitatea de rambursare a cheltuielilor aferente prestaţiilor de boală şi maternitate acordate asiguraţilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, se efectuează în baza normelor metodologice prevăzute de Ordinul 729/2009, modificat prin Ordinul 36/2014.

În esenţă, în continuare vă prezentăm, procedurile obligatorii pe care trebuie să le parcurgem pentru a vă asigura recuperarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate într-un alt stat european.

Prima modalitate prevăzută de Ordinul 729/2009, se regăseşte în cuprinsul art. 6 al.1, articol care prevede faptul că, Casa Naţională de Sănătate virează în contul deschis de CNAS la o instituţie de credit, echivalentul în lei a sumelor în valută, reprezentând cheltuielile ocazionate de acordarea prestaţiilor de boală şi maternitate, asiguraţilor aflaţi în evidenţa acestora, de către furnizori de servicii medicale, din alte state, în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

Pentru a beneficia de restituirea sumelor, angajamentul legal îl constituie o solicitare scrisă anterioară efectuării tratamentelor medicale, în acest caz vom fi nevoiţi de a completa formularele: „propunere de angajare a unei cheltuieli”, „angajamentul bugetar individual/global”, ulterior întocmirea acestora, emiţându-se din partea CNAS viza „bun de plată”, acordându-se în totalitate rambursarea cheltuielilor.

În cazul în care cererea Dvs. de rambursare nu este aprobată sau nu a fost efectuată, veţi putea beneficia totuşi de rambursarea unei părţi din cheltuielile efectuate în conformitate cu art. 7 al.2 din acelaşi act normativ, sens în care, se va întocmi formularul E126 şi se vor alătura toate actele justificative cheltuielilor efectuate.

Modalitatea de calcul a sumelor ce vi se vor rambursa în lipsa cererii anterioare, ori în cazul în care aceasta a fost refuzată, este realizată de către Casa de Asigurări de Sănătate, după cum urmează:

  1. Pentru serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu, medicamentele în tratamentul ambulatoriu, precum şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu: tarife exprimate prin valoarea definitivă a punctului stabilită în trimestrul anterior datei la care s-a plătit serviciul, tarife maximale, tarife, procent din tarife, preţul de referinţă, procent din preţurile de referinţă, preţul de decontare, prevăzute de actele normative în vigoare, care reglementează sistemu de asigurări sociale de sănătate în vigoare la data efectuării plăţii serviciului de către asigurat.
  2. Pentru spitalizare continuă: ICM ori TCP, unde ICM este cel mai mare indice de case-mix, aferent spitalelor din România şi prevăzut în acte normative care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vigoare la data efectuării plăţii serviciului de către asigurat, iar TCP este tariful pe caz ponderat al aceluiaş spital, aferent aceluiaş an.
  3. Pentru spitalizare de zi: o treime din suma rezultată în urma procedurii anterior amintite.

În ambele situaţii, rambursarea se realizează în termen de maximum 90 zile, de la finalizarea procedurii de verificare şi avizare de către CNAS.